Nuttige websites

Hyperlnks naar andere organisaties:
(klik op de rode titels)

Mijn Fien Wonen
Woningcorporatie Fien Wonen heeft een huurdersportal waar u als huurder veel zaken kunt inzien en soms aanpassen. HBZ helpt u op weg.

Wijkambassadeurs
Niet alles in uw directe omgeving kan door Fien Wonen worden geregeld of opgelost. Gemeente Vijfheerenlanden heeft een aantal wijkambassadeurs die kunnen ondersteunen om uw omgeving socialer, mooier en gezelliger te maken. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor wijk- en dorpsoverleggen.

Vijfheerenhuurders
De huurdersorganisaties van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben zich verenigd in de werkgroep Vijfheerenhuurders. We zijn nu immers de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Samen bereiken we meer als gesprekspartner naar de nieuwe gemeente en we leren ook van elkaar.
HBZ heeft nauwe contacten met de Woonbond, Leo Smit is kaderlid van de Verenigingsraad en bezoekt regelmatig de Provinciale Vergaderingen.

Woongaard
Om voor een (sociale) huurwoning in ons werkgebied in aanmerking te komen heeft u een inschrijving bij Woongaard nodig. Dit is het inschrijvingsportal voor Omnivara-GWZ en andere aangesloten woningcorporaties.

Woonbond
De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Gehandicapten Platform Vijfheerenlanden
Namens HBZ is Leo Smit toegetreden tot dit platform en lid van de commissie Bouw & Schouw voor het gebied van het voormalige Zederik. Het is van belang dat woningen en de woonomgeving ook voldoende geschikt en bereikbaar zijn voor personen met een handicap.

Begrippenlijst
In de woningmarkt worden vaak lastige termen gebruikt die je verder niet vaak hoort. Op de website Huurwoningen.nl is een overzichtelijke lijst gemaakt zodat je alle termen over de huurmarkt in één oogopslag krijgt te zien. Klik op het begrip waar je graag meer over wilt weten en de informatie staat direct op je scherm.

Huurtoeslag
Op deze website van de belastingdienst vindt u onder andere informatie over de huurtoeslag. Ook het ministerie van VROM heeft hier informatie over.

Huurcommissie
Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Omdat het kantoor van Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam is gevestigd is deze klachtencommissie actief voor alle wooneenheden van Fien Wonen, dus ook in Vijfheerenlanden.

VoorzieningenWijzer
Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers. De praktijk is dat mensen nog te weinig gebruik maken van de voorzieningen. Dat moet makkelijker kunnen dachten wij. Vanuit die gedachte ontstond De VoorzieningenWijzer.

Woningmarktbeleid
Website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met onderwerken over het woningmarktbeleid. Hier vind u veel nuttige info over de sociale huursector.

Leefbarometer
Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Platform31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Datawonen
Portal van de Directie Woningmarkt. De Directie Woningmarkt vindt het  belangrijk dat de informatie zo breed mogelijk beschikbaar is voor de spelers op het terrein van Wonen en Bouwen en iedereen die geïnteresseerd is in dit beleidsterrein.

Verklein de kans op brand
Niemand verwacht dat in je eigen huis brand kan ontstaan. Tch gebeurt dat ieder jaar bij ruim 100.00 woningen. Op deze website leest u hoe u brand kunt voorkomen, brand kunt melden en blussen en info over veilig vluchten.

Brandveilig wonen
Deze website van de Nederlandse brandweer biedt allerlei informatie over brandveiligheid in uw woning, elektrische apparaten, rookmelders, koolmonoxide, brandveilige kleding en veilig wonen voor ouderen. Er zijn diverse brochures re downloaden.

Stop heling
Voor je het weet koop je gestolen spullen. Maak het dieven niet te makkelijk.
Maar een checklist van al je spullen via een app op je smartphone.

CFV
Bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) treft u de benodigde informatie over alle wooncorporaties in Nederland, dus ook van Goed Wonen Zederik (GWZ). Belangrijke actuele documenten: – L1040 Corporatie In Perspectief Analyse – L1040 Corporatie In Perspectief Samenvatting
Vanaf 2015 is dit ondergebracht bij Aedes.

Wetgeving
Onze speciale pagina over de Woningwet, de Overlegwet en de Wet op de huurtoestag.

Aedes
Aedes is de nationale organisatie ter bevordering van de belangen van vrijwel elke sociale woningbouworganisatie in Nederland, op alle mogelijke fronten. De Aedes-leden beheren 2,4 miljoen woningen en dat is ongeveer 34 procent van de totale woningvoorraad.

Zorgeloos huren
Een website van KWH, het Kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, over wat je als huurder op het gebied van dienstverlening van een woningcorporatie mag verwachten. Zeker als deze het keurmerk KWH-Huurlabel heeft. Ontdek hier of jouw woningcorporatie het keurmerk heeft en hoe jouw woningcorporatie scoort op de diverse onderdelen van de dienstverlening, ook in vergelijking tot andere woningcorporaties. Ontevreden? Lees dan hier wat je met je klacht kunt doen.
Doe ook eens de zorgeloos huren test of ga naar geef je mening over de kwaliteit van de dienstverlening van woningcorporaties.

Kadasterdata
Dit is een website van het Kadaster waar u producten kunt bestellen, zoals een rapportage van de WOZ-waarde van een woning (tegen betaling) en het energielabel (gratis).

Energielabel Atlas
Van vrijwel alle woningen in Nederland is voortaan het energielabel te bekijken.
Op de site
Energielabel Atlas zijn alle officiële labels van huizen te zien en voor de overige woningen staat er een indicatief energielabel.

RegioAtlas
De digitale RegioAtlas brengt in kaart welke samenwerkingsverbanden er in uw regio en gemeente  zijn wat betreft jeugdzorg en vele andere zaken.

Energielabel opvragen
Als u
benieuwd bent naar het energielabel of de energie-index van uw woning is dat snel via het invoeren van uw postcode en huisnummer op te vragen.

ILT
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving, een veilig en duurzaam transport en vertrouwen in woningcorporaties.

VTW
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is beroepsvereniging, belangenbehartiger en bewaker van (de kwaliteit van) het interne toezicht bij woningcorporaties. De VTW, opgericht in 2002, heeft ruim 1.600 leden die als commissaris toezicht houden bij zo’n 300 woningcorporaties.

Visitatie
Een woningcorporatie wordt meestal iedere 4 jaar gevisiteerd. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat een corporatie heeft gepresteerd. Ook een huurdersorganisatie heeft daar een rol in. De visitatierapporten zijn openbaar.

WOZ-waardeloket
Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

De Corporatiestrateeg
Strategische kennis en inspiratie voor woningcorporaties.

.

Hyperlnks collega verenigingen:

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG)
Deze huurdersraad behartigt de belangen van alle huurders van onze woningcorporatie Omnivera GWZ voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Huurdersberaad LEKSTEDEwonen
Het Huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders van LEKSTEDEwonen en is daarmee de formele gesprekspartner voor LEKSTEDEwonen in alle zaken die van belang zijn in de verhouding huurder – verhuurder.

Bewonerscommissies LEKSTEDEwonen
De bewonerscommissie is een groep betrokken bewoners, die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners om zo het wonen zo prettig mogelijk te maken en te houden

Huurders Belangenorganisatie Lingesteden (HBL)
Dit is een huurdersorganisatie van huurders bij Kleurrijk Wonen te Leerdam.

Huurders Samen Sterk Sliedrecht (H3S)
De huurdersorganisatie voor de huurders van Tablis Wonen in  Sliedrecht.

Huurdersvereniging Samen Wonen (HSW)
Het werkgebied van HSW is Schoonhoven, Bergambacht en Berkenwoude en Ammerstol.

Huurdersvereniging Ons Belang
HOB behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting in de dorpskern van Krimpen aan de Lek en de leden van de vereniging in het bijzonder.

Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk
HBVL is de huurdersvereniging en belangenbehartiger voor alle Lekkerkerkse huurders.

Huurdersvereniging Bommelwaard
Dist is de huurdersorganisatie van de woningcorporaties Woonlinie te Zaltbommel en Woningstichting Maasdriel te Kerkdriel.